To support your privacy rights our new Privacy Policy describes our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy policy here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences.

Ráiteas Príobháideachais

Ráiteas Príobháideachais


Tá an suíomh idirlín seo á fheidhmiú ag Seirbhísí Ceadúnais An Post mar ghníomhaí ar son an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil. Sa ráiteas seo leagtar amach beartas Seirbhísí Ceadúnais An Post maidir le faisnéis is féidir linn a bhailiú agus a phróiseáil nuair a thugann tú cuairt ar www.tvlicence.iewww.tvlicense.ie Tugtar ann chomh maith forléargas den bhealach a dheileáilimid le sonraí pearsanta ar féidir leat a sholáthar dúinn nuair a cheannaíonn tú ceadúnas, nuair a athraíonn tú sonraí/seoladh pearsanta, nó a phróiseáilimid agus an córas ceadúnas teilifíse á riaradh againn.

Tugtar faisnéis sa ráiteas príobháideachais seo faoin gcineál fianáin atá in úsáid ar an suíomh gréasáin seo. Beidh aon phróiseáil a dheinimid ar fhaisnéis mar gheall ort á dhéanamh againn de réir an ráitis seo. Beimid ag gníomhú de réir na reachtaíochta reatha agus déanfaimid iarracht na cleachtais Idirlín is fearr a chomhlíonadh. Déanfaimid iarracht a bheith chomh soiléir agus is féidir faoin gcaoi a úsáidimid faisnéis fút agus cén fáth ionas go mbeidh muinín agat as do phríobháideachas a bheith á chosaint.

Tabhair faoi deara nach mbaineann an ráiteas príobháideachais seo le haon suíomh idirlín eile a bhféadfá rochtain a fháil air ó www.tvlicence.ie agus gur cheart tagairt a dhéanamh do bheartais phríobháideachais na suíomh tríú páirtí seo.


Cad é an t-eolas pearsanta a bhailímid agus cathain a bhailímid é?
Conas a bhainimid úsáid as an bhfaisnéis seo?
An nochtóimid d'fhaisnéis phearsanta d'aon duine eile?
Cén fhad a choinneoimid faisnéis phearsanta?
An gcoinneofar an fhaisnéis phearsanta seo slán?
An féidir an fhaisnéis phearsanta seo a leasú chun dáta má thagann athrú uirthi nó má tá sí míchruinn?
An gcuirfear meabhrú chugam i ríomhphost nó i dteachtaireacht téacs?
Athrú ar an Ráiteas Príobháideachais seo.
Gluais do na Téarmaí Teicniúla a Úsáideadh


Cad é an t-eolas pearsanta a bhailímid agus cathain a bhailímid é?
D'fhéadfaí a iarraidh ort d'ainm, do sheoladh, sonraí teagmhála eile ar nós seoladh ríomhphoist, uimhir theagmhála agus sonraí íocaíochta ar nós do chuntas bainc, sonraí chárta creidmheasa nó dochair a thabhairt, ar mhaithe le seirbhísí áirithe a chuireann Seirbhísí Ceadúnais An Post ar fáil ar an suíomh idirlín nó ar bhealaí eile a fháil nó a úsáid.

Féadfaimid cineálacha eile faisnéise pearsanta a bhailiú má bhíonn sé ag teastáil uainn lenár ndualgais maidir leis an táille teilifíse a bhailiú a chur i bhfeidhm agus an tAcht Raidi-óTheileagrafa 1926 a fhorfheidhmiú. Bailímid an chuid is mó den bhfaisnéis sin uaitse go díreach, ach féadfaimid faisnéis a lorg ó thriú páirtithe mar chuid den bhfeidhm bailiú ioncaim agus fiosrúcháin

Úsáidtear fianáin sheisiúin le faisnéis a aistriú ó do ríomhaire le linn do chuairte. Déantar do thuras timpeall an tsuímh a rianadh leis na fianáin seo, agus cuireann siad ar ár gcumas slándáil agus sláine na sonraí atá á n-úsáid a chosaint. Má tá fianáin sheisiúin díchumasaithe agat ar do bhrabhsálaí athróidh an suíomh go hatreorú URL, rud a cheadaíonn duit gach gné den tseirbhís ar líne seo a úsáid, ach d'fhéadfadh nach mbeadh roinnt páirteanna den suíomh in ann obair chomh héifeachtach gan fianáin sheisiúin.

Le linn brabhsála ginearálta idirlín, ní nochtaítear aon fhaisnéis phearsanta dúinn, cé go mbíonn eolas staidrimh áirithe ar fáil dúinn ónár soláthraí seirbhíse Idirlín. Déantar é seo trí thaifead a choinneáil den seoladh IP a úsáideann tú agus tú ag logáil isteach sa suíomh. Úsáidtear cuid den bhfaisnéis thuas le staitisticí achoimre a chruthú a chuireann ar ár gcumas líon na gcuairteoirí ar ár suíomh a mheas, na leathanaigh is mó a dtugtar cuairt orthu a aithint agus cabhrú linn go ginearálta an suíomh a dhéanamh níos báúla don úsáideoir.

Ní bhailímid an fhaisnéis seo le haghaidh aon tríú páirtí. Is le haghaidh cuspóirí an Cheadúnas Teilifíse amháin a bhailítear aon fhaisnéis.


Conas a bhainimid úsáid as an bhfaisnéis seo?

Féadaimid an fhaisnéis a bhailímid a úsáid le haghaidh na gcuspóirí seo a leanas:

Córas na gCeadúnas Teilifíse a chothabháil agus a riaradh, le linn táille an cheadúnas teilifíse a bhailiú, agus Reachtaíocht na gCeadúnas Teilifíse a fhorfheidhmiú.

Cumarsáid a dhéanamh leat maidir le do cheadúnas

A chinntiú go mbíonn an comhfhreagras cruinn

Do chéannacht a fhíorú nuair a dhéanann tú teagmháil le Seirbhísí Ceadúnais An Post ionas gur féidir linn do phríobháideachas a chosaint agus próiseáil neamhúdaraithe ar do chuid sonraí a chosc

Le haghaidh cuspóirí staidrimh


An nochtóimid d'fhaisnéis phearsanta d'aon duine eile?
Is sinne amháin agus ár soláthraithe seirbhísí a bhainfidh úsáid as aon fhaisnéis a chuireann tú ar fáil. Ní nochtóimid í d'aon tríú páirtí, ach amháin má éilítear orainn nó má cheadaítear dúinn é sin a dhéanamh de réir dlí.


Cén fhad a choinneoimid faisnéis phearsanta?

Coinneoimid d'fhaisnéis phearsanta a fhad agus is gá dúinn é sin a dhéanamh le haird ar na cuspóirí lenar bailíodh í agus ar na cuspóirí a ndéanfar tuilleadh próiseála uirthi.


An gcoinneofar an fhaisnéis phearsanta seo slán?
Déanfaimid cinnte de go gcoinnítear an fhaisnéis phearsanta uile atá faoinár rialú go slán agus de réir an dlí.


An féidir an fhaisnéis phearsanta seo a leasú chun dáta má thagann athrú uirthi nó má tá sí míchruinn?
Más tusa sealbhóir an cheadúnais, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le haon cheann d'Oifigí Taifead na gCeadúnas Teilifíse tríd an post nó trí ríomhphost le leasú chun dáta a dhéanamh ar do shonraí pearsanta. Má tá an tslándáil riachtanach agat le logáil isteach ar do chuntas, féadfaidh tú do cheadúnas a aistriú go dtí do sheoladh nua ar an suíomh gréasáin. Munar tusa sealbhóir an cheadúnais, iarrfaimid ort cruthúnas a sholáthar go bhfuil cead úinéir an cheadúnais agat chun aon sonra a athrú.


An gcuirfear meabhrú chugam i ríomhphost nó i dteachtaireacht téacs?
Ní chuirfimid teachtaireachtaí téacs, ríomhphoist srl chugat ach má thoiligh tú cumarsáid dá leithéid a fháil, nuair a bheidh an tseirbhís seo ar fáil amach anseo. Má tá do sheoladh ríomhphoist nó d'uimhir teileafóin curtha ar fáil agat nuair a rinne tú teagmháil linn, féadfaimid ríomhphost nó teachtaireacht téacs a chur mar fhreagra ar d'fhiosrú. Féadfaidh tú tarraingt as an seirbhís seo ag am ar bith ach logáil isteach chuid scáileán na Sonraí Pearsanta agus díthiocáil a dhéanamh ar an mbosca toilithe nó trí ghlaoch a chur ar Oifig Taifead na gCeadúnas Teilifíse.

Athrú ar an Ráiteas Príobháideachais seo.
Féadfaimid an ráiteas príobháideachais seo a leasú ó ham go ham. Déanfar leaganacha nua a phostáil ar an suíomh gréasáin seo.

Gluais do na Téarmaí Teicniúla a Úsáideadh
Fianáin: Blúirí faisnéise i bhfoirm comhaid bheaga téacs, a chuireann suíomh gréasáin i do ríomhaire. Is féidir le suíomh gréasáin fianáin a léamh nuair a thugann tú cuairteanna eile air ionas gur féidir leat teacht ar fhaisnéis ar bhealach níos tapúla agus níos éifeachtaí. Féadfaidh an fhaisnéis sa bhfianán tagairt do do nósanna brabhsála ar leathanach gréasáin, nó uimhir uathúil aitheantais a thabhairt ionas go mbeidh "cuimhne" ort nuair a thagann tú ar ais. Go ginearálta, ní bhíonn faisnéis phearsanta i bhfianáin ar féidir tú a aithint léi, ach amháin má thug tú féin an fhaisnéis sin don suíomh gréasáin

Seoladh Prótacal Idirlín: Na sonraí aitheantais le haghaidh do ríomhaire (nó le haghaidh an ríomhaire a bhaineann le do chuideachta idirlín ríomhaireachta), a léirítear le cód “prótacal idirlín” (ar nós 192.168.72.34). Tá Seoladh Prótacal Idirlín (IP) uathúil ag gach ríomhaire atá ceangailte leis an idirlíon, cé nach gá gurb é an seoladh céanna é gach uair a dhéantar ceangal.

Faisnéis/Sonraí Pearsanta:Faisnéis fútsa lenar féidir tú a aithint agus atá i seilbh An Post (m.sh d'ainm agus do sheoladh)


Brabhsálaí: An feidhmchlár a úsáideann tú le leathanaigh gréasáin a léamh. Samplaí is ea Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Firefox agus Opera