TV Licence Information - Slovak

Poplatok za televíziu


Kto musí zaplatiť poplatok za televíziu?
Prečo sa platí poplatok za televíziu?
Aká je výška poplatku za televíziu?
Akým spôsobom sa uhrádza?
Dá sa platiť v splátkach?
Čo urobiť, keď sa presťahujete…


Kto musí zaplatiť poplatok za televíziu?
Za televízny prijímač v domácnosti je podľa zákona povinná platiť osoba, ktorá v tejto domácnosti býva, aj keď nie je vlastníkom prijímača alebo domu/bytu.


Upozornenie: Poplatok musíte zaplatiť vždy, aj keď televíziu vôbec nepozeráte alebo pozeráte len niektoré programy.


Prečo sa platí poplatok za televíziu?
Podľa Zákona o bezdrôtovej telegrafii je vlastníctvo televízneho prijímača, za ktorý nebol zaplatený poplatok, trestným činom. Prvá pokuta môže byť až do výšky 635 Eur.


Aká je výška poplatku za televíziu?
Poplatok za televíziu je 160 Eur.


Akým spôsobom sa uhrádza?
Poplatok môžte zaplatiť:
v hotovosti alebo šekom na ktorejkoľvek pošte
príkazom na inkaso (direct debit) z bežného účtu v banke
kartou Laser alebo kreditnou kartou MasterCard alebo Visa prostredníctvom kontaktného centra na čísle 1890 228528
pri opätovnom platení (ak ste platili aj predchádzajúci rok) prostredníctvom internetovej stránky www.tvlicence.ie (kartou Laser alebo kreditnou kartou MasterCard )
šekom (vypíšte prijímateľa An Post a preškrtnite šek). Šek odošlite ktorémukoľvek z Úradov pre registráciu poplatkov za televíziu (TV Licence Records Office)
kúpou zvýhodneného kolku na zaplatenie poplatku za televíziu (TV Licence Savings Stamp) na ktorejkoľvek pošte

Nárok na vlastníctvo televízneho prijímača bez povinnosti platiť poplatok určuje Min. sociálnych vecí a rodiny (Department of Social and Family Affairs), College Road, Sligo. Podanie žiadosti o výnimku z platenia poplatku ešte neznamená, že ste si splnili povinnosť spojenú s vlastníctvom televízneho prijímača.

Upozornenie: Ak budete poplatok za televíziu platiť na pošte (An Post) a predtým ste dostali od nich nejakú korešpondenciu v tejto veci, zoberte si ju so sebou a predložte ju pri platení.


Dá sa platiť v splátkach?
Áno, ale len príkazom na inkaso (direct debit) z bežného účtu v banke alebo z kreditnej karty Mastercard/Visa. Ak chcete platiť v splátkach, potrebujete špeciálny formulár o dohode platiť inkasom, ktorý dostanete na Úrade pre registráciu poplatkov za televíziu:

na ulici O’Connell, Dublin 1, v Ballina, Cork, Kells, Enniscorthy, Galway, Letterkenny, Limerick, Birr, Sligo, Tralee, Waterford


Čo urobiť, keď sa presťahujete…

Poplatok za televíziu bude platiť aj keď sa presťahujete, ak sťahovanie oznámite miestne príslušnému Úradu pre registráciu poplatkov za televíziu - www.tvlicence.ie.